We'll miss you, Medusa. We'll miss you, Medusa's terrible CGI hair.