Nintendo President States The Obvious

Nintendo's often-outspoken President, Satoru Iwata, speaking about the iPad. [Yahoo News]

Trending Stories Right Now