Miyamoto Checks the PSP Go

"Hmmmm... not too shabby." [Kotaku]