Microsoft 500MB online storage

Microsoft to offer 500 megabytes of free online storage. [Slashdot]

Trending Stories Right Now